Algemene voorwaarden

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont
Middelweg 36
5253 CA Nieuwkuijk

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17125113
Landelijk Register Kinderopvang 58.70.432.95

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: Degene die contractueel gebruik maakt van de diensten van Kinderdagverblijf Villa kakelbont.

Hele dagopvang: de opvang en verzorging van kinderen in de leeftijd van 6 weken tot vier jaar in een
kinderdagverblijf gedurende de ochtend en de middag.

Kindplaats: het aantal dagdelen waarop het kind gebruik maakt van een Kinderdagverblijf. De kindplaats wordt uitgedrukt naar rato van het aantal afgenomen dagdelen. Een volledige kindplaats binnen een kinderdagverblijf bestaat uit tien dagdelen.

Dagdeel: een periode van een dag waarin het kind wordt opgevangen.
In geval van opvang in een kinderdagverblijf omvat een dagdeel  maximaal vijf uur gedurende de ochtend of middag aansluitend aan de openings uren respectievelijk voorafgaand aan de sluitingsuren van het kinderdagverblijf. Een werkweek bestaat bij deze opvangvorm uit tien dagdelen.

Plaatsingsvorm
De wet Kinderopvang heeft zijn intrede gedaan op  1 januari 2005. Het kinderdagverblijf kan alleen met de afnemer een overeenkomst afsluiten over een kindplaats.

Gebruiker: degene die feitelijk gebruik maakt van de diensten van Villa Kakelbont.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kinderdagverblijf Villa Kakelbont en de afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: De overeenkomst
De afnemer huurt een kindplaats bij kinderdagverblijf Villa Kakelbont, met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Het aantal dagdelen worden vastgesteld in een plaatsingsovereenkomst. Deze plaatsingsovereenkomst dient door beide partijen te worden ondertekend alvorens deze rechtsgeldig is.

Artikel 4: Kindplaatsen
kinderdagverblijf Villa Kakelbont verplicht zich het overeen gekomen aantal kindplaatsen aan de afnemer ter beschikking te stellen.

Artikel 5: Minimale en maximale afname
Bij gebruik van hele dag opvang geldt een minimale afname van twee dagdelen per week en een maximale afname van 8 dagdelen per week.

Artikel 7: Kwaliteit
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont heeft de plicht om toe te zien op de kwaliteit en de continuïteit van de aangeboden kinderopvang. De kwaliteit dient minimaal te voldoen aan de verordening inzake kinderopvang die door de betreffende gemeente waar het kinderdagverblijf bevindt is geformuleerd.

Artikel 8: Tarief
Lid 1:Het door de afnemer aan kinderdagverblijf Villa Kakelbont verschuldigde tarief van de kinderopvang en ondersteunende diensten is afhankelijk van de soort dienstverlening. Het geldende tarief blijkt uit het tarievenoverzicht dat wordt meegezonden met het informatiepakket. Lid 2: kinderdagverblijf Villa Kakelbont zal tariefwijzigingen uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van het nieuwe tarief schriftelijk aan de afnemer kenbaar maken.

Artikel 9: Betalingscondities
Lid 1: de ouders/verzorgers verplicht zich de vastgestelde tarieven te betalen.
Lid 2: Betaling geschiedt maandelijks, voorafgaand aan de maand waarin de opvang zal plaatsvinden. Betaling van extra dagdelen geschiedt maandelijks na afloop van de maand waarin de opvang plaatsvond.
Lid 3: Betaling van een factuur zal door het kinderdagverblijf op de   17e van de maand via automatische incasso worden geïnd. De afnemer  moeten zorgen dat banksaldo toereikend is voor afschrijving bedrag kinderopvang.
Lid 4: Indien de afnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet, behoudt Kinderdagverblijf Villa kakelbont zich het recht voor de plaatsingsovereenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daartoe gerechtelijke tussenkomst is verreist.

Artikel 10: niet vervullen gereserveerde kindplaats
Indien de afnemer de met Villa kakelbont overeengekomen kindplaats(en), gedeelten van kindplaatsen en/of koppelingen, niet daadwerkelijk benut/ vervult is het volledige overeengekomen bedrag voor deze plaats(en) één maand door de afnemer verschuldigd.

Artikel 11: Opzegtermijn en mutaties
Lid 1: De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de in de plaatsingsovereenkomst vastgestelde aanvangsdatum. Bij hele en halve dagopvang eindigt de plaatsing automatisch bij het bereiken van de 4 jarige leeftijd, tenzij twee maanden voordien schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Indien een kind geplaatst is, binnen de plaatsingsovereenkomst, geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging kan plaatsvinden op de 1e en de 15e van de maand.
De opzegging kan mondeling kenbaar worden gemaakt, waarna de opzegging schriftelijk en met inachtneming van de opzegtermijn kan geschieden.
Lid 3: voor het opzeggen van een gedeelte van de plaatsingsovereenkomst (mutatie) geldt eveneens een opzegtermijn van twee maanden.
Lid 4: Mutaties worden alleen dan doorgevoerd als deze door de afnemer schriftelijk zijn aangevraagd en na ondertekening van de herziene plaatsingsovereenkomst.
Uitbreiding van de omvang van de plaatsingsovereenkomst wordt slechts gehonoreerd, indien er geen sprake is van een betalingsachterstand.
Lid 5: de opzegtermijn hoeft niet in acht te worden genomen in geval het te plaatsen of geplaatste kind komt te overlijden of als gevolg van een ziekte niet langer binnen een van de kinderopvangvoorzieningen opgevangen kan worden. Ten bewijzen waarvan een medische verklaring door de ouders/verzorgers overlegd moet worden.

Artikel 12:  Sluitingsdagen
Kinderdagverblijf Villa kakelbont stelt jaarlijks haar sluitingsdagen vast.
Deze worden schriftelijk twee maanden voor aanvang van het nieuwe jaar kenbaar gemaakt aan afnemer.

Artikel 15: Acceptatie
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont heeft het recht het voorgedragen kind te weigeren of plaatsing te beëindigen, indien het door geestelijke en/of lichamelijke bijzonderheden niet door de opvangvoorziening kan worden aangenomen of kan worden gehandhaafd. De beoordeling hiervan ligt bij de eigenaar/directeur.

Artikel 16: Medisch handelen
Lid 1: In het kader van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) kent kinderdagverblijf Villa Kakelbont een protocol medisch handelen. Medische handelingen die vallen onder de in de Wet BIG genoemde categorie 1 en 2 worden niet door het personeel uitgevoerd. Indien deze handelingen wel van toepassing zijn op kinderen die binnen onze opvangvoorziening worden opgevangen, zal een op deze situatie afgestemde en aangepaste plaatsingsovereenkomst worden opgesteld.
Lid 2:  Onder de Wet BIG categorie 3 (eenvoudige handelingen) verstaan we de huis,tuin en keukenhandelingen. Kinderdagverblijf Villa Kakelbont kent hiervoor protocol handelen. Vanuit de GGD Hart voor Brabant is hiervoor “overeenkomst gebruik geneesmiddelen”. De afnemer dient bij meebrengen geneesmiddel/zelfzorgmiddel hiervoor een overeenkomst te tekenen.
Lid 3: Kinderdagverblijf Villa Kakelbont gaat ervan uit dat de kinderen die binnen haar voorziening worden opgevangen,deelnemen aan het landelijke inentingsprogramma.
Indien ouders  besluiten hun kind hieraan niet te laten deelnemen, dienen zij dit mondeling kenbaar te maken bij het tweede intake gesprek en dit later schriftelijk te bevestigen aan de leidinggevende van de kinderopvangvoorziening.

Artikel 17: Huisreglement

De afnemer dient zich te houden aan het samengestelde huisreglement van kinderdagverblijf Villa kakelbont. Dit in het belang van de te leveren kwaliteit en zorg voor het kind.

Artikel 18: Buikslapen
Bij kinderdagverblijf Villa kakelbont is het de gewoonte dat ieder kind op zijn/haar rug slaapt. Indien dit niet het geval is zal hiervoor in overleg met ouders/verzorgers een extra overeenkomst worden gemaakt.

Artikel 19: Geheimhouding
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij In het kader van de (plaatsings) overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
Lid 1: Kinderdagverblijf Villa Kakelbont heeft voor alle kinderen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallen- verzekering.
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade hoe dan ook genaamd, hoe ook ontstaan, welke niet vergoed wordt door de betreffende verzekeringsmaatschappij.
Lid 2: de Vraagouder draagt de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van al hetgeen de vraagouder onderling overeenkomen met betrekking tot de opvang en verzorging van kinderen.
Kinderdagverblijf Villa Kakelbont kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 21: Overmacht
Lid 1: Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van het contract c.q. de (plaatsings)overeenkomst verhinderen en die niet aan kinderdagverblijf Villa Kakelbont zijn toe te rekenen. Hieronder zal (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen de (besmettelijke) ziekte van kinderen, waarvan de GGD wering van de locatie adviseert en werkstakingen.
Lid 2: Tijdens overmacht worden de verplichtingen van kinderdagverblijf Villa Kakelbont tijdelijk gestaakt. Kinderdagverblijf aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 22: Klachtenregeling
Lid 1:Als u een klacht hebt over een afhandeling, verstrekte informatie of werkwijze in het algemeen over onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Indien de afnemer een klacht heeft zo omvangrijk die binnen het kinderdagverblijf niet meer is op te lossen, kunt u contact opnemen met onze klachtencommissie  (zie informatiebrochure)
Lid 2: Op de dienstverlening van kinderdagverblijf Villa Kakelbont is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van toepassing.

Artikel 23: Wijziging van voorwaarden

Kinderdagverblijf Villa kakelbont is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Kinderdagverblijf Villa Kakelbont zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.