KOSTEN, VOORWAARDEN EN DE BELASTINGDIENST

Tarieven

De tarieven van de kindplaatsen worden jaarlijks met ingang van het nieuwe jaar bijgesteld. Wij streven ernaar om de prijs/kwaliteit verhouding op pijl te houden. Een tarievenlijst van elk jaar sluiten wij hierbij in. In de maand november ontvangt u van ons de tarieven voor het jaar daarop.

Financiële voorwaarden

De factuur wordt in de eerste week van de maand via mail aan u toegezonden. Wij factureren vooraf. Hierdoor kan het voorkomen dat u een factuur krijgt in de eerste maand, terwijl u kindje nog niet bij de Villa speelt. Wij attenderen u hierop door altijd vooraf een email te sturen.

Het totaalbedrag zal door ons geïncasseerd worden door middel van een automatische afschrijving op of vlak na de 21e van de maand. In de brief over het uurtarief (bijgevoegd bij deze brochure) leest u de jaarlijkse kosten van de opvang welke verdeeld worden over 47 weken in 12 maanden. Dit betekent dat u ook in de zomerperiode, als wij een groot gedeelte van de periode gesloten zijn een factuur van ons ontvangt. De jaarlijkse berekening van de kosten is voor u op papier gezet.

Wanneer er een betalingsachterstand is kunnen wij overwegen de plaats van uw kind op te zeggen met directe ingang.

Wanneer uw kind vier jaar is, wordt de kindplaats automatisch stopgezet. Voor dagen of dagdelen die eerder worden opgezegd geldt een schriftelijke opzegtermijn van één maand.

Een en ander is opgenomen in het contract dat door beide partijen is ondertekend alvorens de opvang start.

Jaaropgaven

De jaaropgaven worden eenmaal per jaar verstrekt en wel in de maand januari/februari. Deze dient goed bewaard te worden daar deze nodig is bij de aangifte. Mocht u deze kwijt zijn dan kan een nieuw exemplaar aangevraagd worden tegen een vergoeding van € 15,00. De jaaropgave kunt u altijd terugvinden in het ouderportaal.

Algemene voorwaarden betreffende het kind

De gemeentelijke verordening schrijft voor dat alle kinderen die een kinderopvang bezoeken volledig ingeënt dienen te zijn volgens het schema van de GGD.

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont is geen medisch kinderdagverblijf. Blijkt dat uw kind extra aandacht en zorg nodig heeft (denk hierbij aan een bepaalde achterstand etc.) waar wij niet in kunnen voorzien, dan hebben wij de mogelijkheid om er voor te kiezen af te zien van de opvang van uw kind/ofwel beëindiging van het contract. Uiteraard zal dit besluit samen met u worden genomen en altijd in het belang van het kind.

Wanneer uw kind medisch gezien in een risicogroep valt bent u verplicht dit te melden tijdens het kennismakings- en/of intakegesprek. Met de directie van het kinderdagverblijf wordt besproken of opvang mogelijk is en of het kinderdagverblijf de verantwoording aan kan.

Algemene Voorwaarden

Op iedere overeenkomst van een kindplaats zijn de Algemene Voorwaarden van Kinderdagverblijf Villa Kakelbont. Deze kunt u hier vinden  "algemene voorwaarden" .

Overeenkomst kindplaats

Het staat voorop dat voor aanvang van een eerste opvang dag van het kind een plaatsingsovereenkomst is getekend. Bij het reserveren van een extra dag(en) of het opzeggen van dag(delen)zal een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt en door beide ouders worden ondertekend.  Ouders worden tijdig vanuit het kinderdagverblijf schriftelijk op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen van dagdelen die vooraf besproken zijn.

Teruggaaf belastingdienst

De Wet Kinderopvang maakt het deels financieel mogelijk werk en gezin te combineren en gebruik te maken van erkende kinderopvang.

De overheid stelde vanaf januari 2007 werkgevers verplicht om aan de kinderopvangkosten bij te dragen.

De kosten van de kinderopvang worden verdeeld onder ouders, werkgever en de overheid/belastingdienst. Met ingang van deze regeling voor de kinderopvang betaalt de belastingdienst mee aan de opvang van uw kind, genaamd Kinderopvangtoeslag.

U kunt het deel wat de belastingdienst bijdraagt berekenen op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. Kies voor kinderopvangtoeslag en vervolgens voor het juiste kinderopvangtoeslag jaar.

Verder sluiten ouders zelf met het kinderdagverblijf een contract af en betalen de rekening via automatische incasso, waarvoor toestemming is gegeven, voor de opvang van het kind. Ouders dienen zelf de teruggaaf van de belastingdienst te regelen. Hiervoor heeft men nodig het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer van de Villa. Dit nummer is: 58.70.432.95.

Verzekeringen

Voor ieder kind is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallen verzekering afgesloten.