Mentorschap en vaste gezichten binnen de Villa; samenwerking met ouders

De ouders zijn de primaire opvoeders van het kind. Binnen ons kinderdagverblijf is er eveneens sprake van opvoeding. Wij, als kinderdagverblijf, zijn een partner in de verzorging en opvoeding. Tussen de ouders en pedagogisch medewerksters vindt er een wisselwerking plaats over hoe het kind zich thuis en/of binnen het dagverblijf ontwikkelt. Daarom moet er tussen u en de pedagogisch medewerksters een vertrouwensrelatie ontstaan. Alleen wanneer er een optimaal vertrouwensgevoel is kunt u uw kind met een gerust hart bij ons achterlaten.

Om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen ouders en de pm'ers van Villa Kakelbont zo effectief mogelijk verloopt, hanteren wij een mentorsysteem.

Dit houdt in dat alle pedagogisch medewerksters van de groep een aantal mentorkinderen hebben. De mentor volgt de ontwikkeling en het welbevinden van haar mentorkinderen met extra aandacht en zij is het eerste aanspreekpunt voor de ouders van het betreffende kind.

Bij plaatsing neemt de eigenaresse ongeveer 4 weken voor plaatsing contact op met ouders om een afspraak in te plannen voor een visitebezoek. Voorafgaand aan dit visitebezoek, vullen ouders het plaatsingsformulier in. Hierop staat vermeld hoe uw kind slaapt, eet, speelt, etc. Dit plaatsingsfomulier stuurt u ingevuld per mail terug. De mentor van uw kind zal het formulier doornemen, verwerken en vragen noteren. Tijdens het visitebezoek, dat we plannen op een werkdag van de mentor, kan zij nog vragen aan u stellen, maar u kunt ook eventuele wijzigingen al doorgeven. Op die manier zorgen wij dat u als ouders, maar ook de medewerksters van de groep al bekend zijn met u, uw kind en zijn of haar ritme op de eerste dag bij de Villa. 

Als een kind geplaatst is zal de mentor gedurende de periode dat een kind bij de Villa speelt het kind observeren. Bij bijzonderheden rondom uw kind, zal zij ook uw eerste aanspreekpunt zijn.                              

Voor de baby’s en jongste kinderen geldt dat de mentor zoveel mogelijk de eerste verzorgster op het kinderdagverblijf is. Dit betekent natuurlijk niet dat zij zich niet over de andere kinderen zal ontfermen of dat de andere pedagogisch medewerksters zich niet over uw kind zullen ontfermen. 

Een vaste verzorgster (in de eerste maanden) op het kinderdagverblijf geeft het kind de beste kans om zich veilig te hechten en zich vertrouwd te voelen. Het werken met mentorkinderen verstevigt de relatie met ouders en kind. (Als het kind met een positief gevoel wordt achter gelaten, heeft dit ook een positief effect op het kind.)

Bij de indeling van de mentorkinderen kijken wij naar het aantal dagen dat het kind komt, en welke pedagogisch medewerkster daar het best bij aansluit qua werkdagen. Ruilt het kind van vaste opvang-dag(en), dan bekijken wij ook of het mentorschap moet worden overgedragen. De pedagogisch medewerksters bespreken hun mentorkinderen in hun eigen team als er zich bijzonderheden voordoen. De mentor houdt het dossier van uw kind bij.

Als een kind overgaat naar de volgende groep, draagt de mentor informatie betreffende het kind over aan de nieuwe mentor.

Bij zwangerschapsverlof of langdurige afwezigheid van de mentor worden haar mentorkinderen tijdelijk overgedragen aan één van de andere pedagogisch medewerksters. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Met het mentorschap wil ons kinderdagverblijf bereiken dat de communicatie effectief verloopt. Een ander voordeel van het mentorschap is meer betrokkenheid bij elkaar. Ook is het voor ouders vanaf het begin duidelijk naar wie zij zich kunnen richten bij vragen betreffende hun kind(eren). Samen denken, doen en beslissen, waarbij een positief en gelijkwaardig contact tussen ouders en de pedagogisch medewerksters de kwaliteit van opvang van het kind optimaal maakt.

Een vertrouwde en wederkerige relatie tussen ouders en de pedagogisch medewerkster verbindt de werelden van een kind: de “thuiswereld” en de “kinderopvangwereld”. Door vaste momenten van contact, zoals “dagelijks” en tijdens de verschillende gespreksmomenten, maar ook via de overdracht van het kind wordt het contact tussen ouders en de pedagogisch medewerksters versterkt.