Visie en beleid van Villa kakelbont

Steeds meer mensen combineren een baan of een studie met hun gezin. Ze willen zich onbekommerd bezighouden met hun werk en de zekerheid hebben dat kun kind veilig en plezierig wordt opgevangen. Een kinderdagverblijf is dan een uitkomst; wij nemen gedeeltelijk de verzorgende en opvoedende taak van de ouders over en bovenal willen wij het kind een plezierig verblijf bij ons bieden.

De eerste jaren van een kinderleven zijn belangrijke jaren voor de verdere ontwikkeling. Villa Kakelbont wil een kind graag diezelfde geborgenheid bieden die het ook vindt bij zijn ouders. Een kind komt bij ons in contact met andere kinderen en met andere gewoonten, waardoor hij/zij spelenderwijs allerlei sociale vaardigheden kan ontwikkelen.

Wij hebben in eerste instantie bewust gekozen te werken met “semi-horizontale groepen”; dat wil zeggen met een baby/dreumesgroep (Nielson) en een dreumes-/peutergroep (Pippi/Witje), waarvan Witje een 3+ groep. Door deze indeling spelen de kinderen met leeftijdsgenootjes en kunnen wij meer kindgericht werken en de kinderen de aandacht en zorg geven die zij nodig hebben. Om vervolgens ook een goede aansluiting naar de basisschool te krijgen. 

Toen het besluit was genomen om uit te gaan breiden (2019) is er ook weer bewust gekozen om een verticale groep te starten. Binnen groep Langkous wordt een groep kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderen hebben soms een andere combinatie van kinderen nodig om zich optimaal te ontwikkelen. De kinderen kunnen samen spelen binnen de ruimte welke uitnodigt voor alle leeftijden. Kinderen leren van elkaar en zeker als er oudere en wat jongere kinderen door elkaar spelen, kunnen de jongere kinderen leren van de grotere kinderen. De oudste kinderen vinden het heerlijk om mee te helpen met de jongste kinderen.  Naast dit aspect, worden net als binnen groep Nielson en Pippi & Witje activiteiten ondernomen die aansluiten bij de leeftijden van de kinderen. Activiteiten voor een 1-jarige worden anders vorm gegeven dan activiteiten voor 3 jarigen.

De sfeer en de omgeving die de pedagogische medewerksters samen met de kinderen creëren vinden wij heel belangrijk. Wanneer een kind zich geborgen voelt in een vertrouwde omgeving zal deze ingaan op impulsen en zich hierdoor kunnen ontwikkelen op alle gebieden. Uiteraard is het belangrijk dat er gezorgd wordt voor voldoende afwisseling, uitdagingen en prikkels en dat er ook ruimte is voor rust en regelmaat.

Ieder kind wordt als individu gezien en gerespecteerd. Het is van groot belang dat een pedagogische medewerkster het kind goed leert kennen en daarbij aftast op welke wijze een kind zich prettig voelt binnen de groep. Wanneer een pedagogische medewerkster met een groep kinderen werkt, moet er voldoende ruimte zijn voor ieder kind op zich.

Om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen in het belang van het kind is het noodzakelijk dat er een goede communicatie plaatsvindt tussen de ouders en het kinderdagverblijf.

Het beleid van kinderdagverblijf Villa Kakelbont is gebaseerd op vier uitgangspunten. 

  • Waarborgen van sfeer, waarden en normen
  • Bijdragen in de ontwikkeling van het kind
  • Zorg dragen voor veiligheid en hygiëne (dit is te lezen in ons veiligheid en gezondheidsbeleid)
  • Samenwerking ouders; het mentorschap