de overstap van het kinderdagverblijf naar basisschool

Als uw zoon en/of dochter 4 jaar wordt, gaat het naar de basisschool. Vaak gaat het al een keertje oefenen. Het is weer een grote stap in de ontwikkeling van een kind. 

Ons kinderdagverblijf werkt met een peuterobservatielijst, aangereikt door de Gemeente Heusden. Bij het bereiken van de vierjarige leeftijd van het kind wordt een laatste beoordeling ingevuld. Tevens wordt even kort ingegaan op de ontwikkeling van het kind in de periode tussen de 3 jarige observatie en het afscheid bij de Villa. Ouders ondertekenen de laatste observatie voorafgaand aan het afscheidsfeestje. Indien ouders akkoord zijn met het versturen van de observatie naar de basisschool, dan zal deze door ons per e-mail worden gestuurd naar deze school. 

Indien er tussentijds extra ondersteuning voor het kind heeft plaatsgevonden en de observatielijst enige uitleg nodig heeft voor de basisschool dan wordt er gesproken van een ‘warme’ overdracht. Dit wil zeggen dat de zorgcoördinator contact opneemt met de desbetreffende leerkracht van de basisschool voor een persoonlijke ondersteunende overdracht voor het kind en de ouders. Mocht dit alles bij een kind niet nodig zijn dan wordt er gesproken over een ‘koude’ overdracht. De peuterobservatielijst wordt per mail naar de leerkracht van de basisschool gestuurd, voordat het kind naar school gaat.

Door deze handelwijze zullen de formulieren vaker en sneller op de toekomstige basisschool arriveren, waardoor de ontvangende leerkracht deze nog op tijd heeft om op mogelijke zorgen (klein of groot) te anticiperen. Bij zorgen om een kind zal er altijd sprake zijn van een warme overdracht van de pedagogisch medewerkster/zorg coördinator en een warme ontvangst van de intern begeleider en de leerkracht van de basisschool, in aanwezigheid van de ouders. Na plaatsing zal, binnen ongeveer 4 maanden, een gesprek plaatsvinden.

Villa Kakelbont wijst ouders op de informatie vanuit de rijksoverheid over het basisonderwijs. Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over de soorten basisonderwijs, wanneer u moet aanmelden, rechten en plichten van ouders en het onderwijs op de basisschool, etc. Kijkt u zeker eens op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs.

Ouders kiezen altijd zelf een geschikte basisschool voor hun kind waar zij zich het beste thuis voelen. Het aanmelden op een basisschool mag zeker niet vergeten worden. Daarom attenderen wij u om dit ongeveer anderhalf jaar voordat het kind vier jaar wordt te ondernemen.

Wij hechten er waarde aan dat andere kindjes goed geïnformeerd worden wanneer hun vriendje afscheid neemt. Mocht uw kindje net op de dag van het afscheid er niet zijn dan houdt de pedagogisch medewerkster hier rekening mee en vertelt het kind dat zijn vriendje/vriendinnetje de volgende keer niet meer aanwezig zal zijn op de Villa.

Uw kind op de basisschool!

Als een kindje afscheid heeft genomen van de Villa dan gaat hij/zij (meestal) naar de basisschool. Het is in ieders belang dat dit allemaal goed verloopt. Daarom heeft de Villa zeker nog interesse in hoe de overgang verlopen is. Daarom is het altijd fijn na enkele maanden om telefonisch of eventueel per e-mail te horen hoe de overgang van kinderdagverblijf naar de basisschool verloopt. De Villa neemt het initiatief hierin.