De persoonlijke ontwikkeling van uw kind

 

Jaarlijkse observatie momenten; de ontwikkeling van uw kind

Jaarlijks worden de kinderen die Villa Kakelbont spelen worden naast de dagelijkse monitoring ook jaarlijks geobserveerd aan de hand van de door de gemeente Heusden aangereikte observatielijsten. Deze zien er als volgt uit.

Observatie kind bij leeftijd 1 jaar

Als uw kind de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt zal er een uitgebreide observatie plaatsvinden. Er wordt een lijst ingevuld door de mentor in samenspraak met de collega's uit de groep. Deze observatie wordt schriftelijk vastgelegd en aan u per e-mail gestuurd (met uitleg over hoe de lijst gelezen moet worden). Neemt u deze lijst rustig door. Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de mentor van uw zoon en/of dochter. Dit kan via het portaal, maar er kan ook een belafspraak worden gepland om uw vragen te beantwoorden. 

Als er vanaf de plaatsing van uw zoon en/of dochter bijzonderheden voordoen op gebied van ontwikkeling nemen wij contact met u op.

Overgangsgesprek bij leeftijd van 2 jaar

Bij overplaatsing van uw kind van groep Nielson naar groep Pippi & Witje maken wij een afspraak met u en de mentor en eigenaresse voor een zogenaamd “overgangsgesprek”. In dit gesprek informeren wij u over de ontwikkeling van uw zoon en/ of dochter en hoe hij/zij speelt in de groep, aan de hand van de observatielijst. Deze tekent u na afloop voor gezien. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om vragen te stellen. Beide ouders zijn van harte welkom bij dit gesprek.

Voor u en uw zoon en/of dochter kan de overplaatsing een hele gebeurtenis zijn. Uw zoon en/of dochter speelt nog in de vertrouwde groep en is "de grootste" van de groep. In de opvolgende peutergroep is hij/zij weer de kleinste van de groep.  Dit is een hele overgang en kan een behoorlijke impact hebben op uw kind. De mentor en de vaste pedagogisch medewerksters hebben de kennis om een inschatting te maken of een kindje toe is om over te gaan, of dat het beter is om nog even te wachten. 

Observatie kind bij leeftijd 3 jaar; peuterobservatielijsten 

Als uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt zal er een uitgebreide observatie plaatsvinden.

Sinds 2011 werken wij met observaties volgens het kind-volgsysteem vanuit de gemeente Heusden. Deze zijn in juni 2016 herzien zodat er binnen de gemeente één en dezelfde lijst wordt gebruikt, wat weer handig is voor de basisscholen. Deze lijst is redelijk gelijk aan de lijst die is ingevuld bij 2-jarige leeftijd (bij 1 en 2 jaar is hier geen score aan verbonden), evenals de lijst bij het eindgesprek op 4- jarige leeftijd. Het kind wordt door de mentor van uw kindje en overige pedagogische medewerksters uit de groep, besproken. Aan de hand daarvan wordt de observatielijst ingevuld.

Als er vanaf de overplaatsing van het kind bijzonderheden voordoen op gebied van ontwikkeling nemen wij contact met u op. Als u naar aanleiding van de observatielijst vragen heeft kunt bij de mentor terecht voor eventuele uitleg of voor het aanvragen van een gesprek.

Mocht er opvallend gedrag bij een kind geconstateerd worden, dan worden de ontwikkelingen wekelijks met u besproken.

In de observatielijst die per email wordt verstuurd, wordt aangegeven waar eventueel door u als ouders thuis aan gewerkt kan gaan worden met uw zoon en/of dochter. Zo ontstaat een betere samenwerking tussen u als ouder en het kinderdagverblijf. Dit draagt weer bij aan de ontwikkeling van uw kindje. 

Observatie rond de leeftijd van 4 jaar

Ongeveer 1 á 2 maanden voor de laatste bezoekdag (bij 4 jarige leeftijd) van uw zoon en/of dochter van de Villa vindt er wederom een observatie plaats. Deze wordt op dezelfde lijst ingevuld als de observatie rond het 3e jaar van uw zoon en/of dochter. De ontwikkeling van uw zoon en/of dochter wordt nu zichtbaar door het vergelijken van de gegevens. U ontvangt deze lijst ook nu weer per e-mail met de benodigde uitleg. Mochten er naar aanleiding van de lijst nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen via het ouderportaal aan de mentor. Ook nu is het mogelijk een telefonische afspraak te plannen om de observatielijst te bespreken. 

Met uw zoon en/of dochter leven wij toe naar zijn of haar laatste bezoekdag bij de Villa. Er wordt een aftelkalender gemaakt waarop uw zoon en/of dochter op iedere bezoekdag een sticker mag plakken. Deze kalender wordt 2 weken voor de laatste bezoekdag opgehangen. Op die manier leven uw zoon en/of dochter en zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes binnen de groep toe naar deze laatste Villa-dag.

dons kinderdagverblijf verlaat (bij 4 jarige leeftijd) of bij het tussentijds verlaten van de Villa. Tijdens dit gesprek kunnen wij u onze laatste bevindingen melden en zorgen voor een goede afsluiting, zowel voor het kind als voor de ouder. Voor het kindje hangt er een geknutselde “afscheidskalender” in groep Witje vanaf 2 weken voor vertrek. Ieder bezoek van het kindje wordt er een sticker geplakt, zo is eenvoudig en overzichtelijk te zien voor het kind wanneer het de laatste keer is dat hij/ zij komt spelen bij de Villa.